"Päihdehuoltolain mukaan päihderiippuvaisella, hänen perheellään ja muilla läheisillään on oikeus saada päihdepalveluja."

 

Sinulla on Oikeus hoitoon

 

 

OIKEUS PÄIHDEPALVELUIHIN

Päihderiippuvuutta, jonka alle luetaan sekä alkoholi- , lääke- että huumeriippuvuus, pidetään neurobiologisena hoitoa vaativana sairautena, josta toipuminen edellyttää päihteiden käytön lopettamista (THL, 2018; Lääkäriliitto; HE 16/2018 vp StV Suomen Päihderiippuvaiset ry, 2018).

OIKEUS RIITTÄVÄÄN HOITOON

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulee lain mukaan järjestää siten, että päihderiippuvuuteen sairastuneilla on esimerkiksi asuinpaikkakunnasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet riittävään, oikea-aikaiseen ja tarvettaan vastaavaan hoitoon (Päihdeasiamies).

 OIKEUS SOSIAALITURVAAN

Päihderiippuvaisten yhtäläistä oikeutta sosiaaliturvaan tukee perustuslain 6 §, jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa iän, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

SAIRASTUMINEN JA PERUSOIKEUDET

Itsemääräämisoikeus kuuluu perustuslakiin kirjattuihin perusoikeuksiin. Suurimman osan sairauksista kohdalla itsemääräämisoikeuden toteuttaminen sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa ei ole ristiriidassa muiden perusoikeuksien toteutumisen kanssa. Päihderiippuuvuudessa, jonka yksi keskeisimmistä oireista on sairauden tunnon puuttuminen, tilanne voi olla kuitenkin toinen.

PÄIHDEHOIDON JÄRJESTÄMINEN

Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päihdehuollon palvelujen ja toimenpiteiden järjestäminen ja kehittäminen kuuluu sosiaalihuollon osalta sosiaalilautakunnalle ja terveydenhuollon osalta terveyslautakunnalle (Päihdehuoltolaki 3§).

HOIDON TARVE KRITEERINÄ

Päihdehuoltolain mukaan päihderiippuvaisella, hänen perheellään ja muilla läheisillään on oikeus saada päihdepalveluja. Hoidon tarve on se kriteeri, jonka mukaan maksusitoumus tulee hyväksyä. Mikäli avohuollon palvelut ovat riittämättömiä, päihderiippuvuutta sairastavalla on oikeus myös laitospalveluihin. Myös henkilöä itseään on kuultava. Jos potilaalla tai asiakkaalla on esittää hyväksyttävät perustelut tarpeestaan valitsemaansa hoitoon, hänen näkemyksensä tulee huomioida.

 

 

 

 

 

 

 

LÄHEISRIIPPUVUUS JA HOITO

Läheisriippuvuutta ei ole luokiteltu virallisesti sairaudeksi, eikä sille ole omia diagnostisia kriteereitä. Keskeistä läheisriippuvuudessa on ulkoa ohjautuvuus, eläminen toisen ihmisen tai ilmiön kautta.

Läheisriippuvainen voi oirehtia sekä psyykkisesti että fyysisesti. Läheisriippuvuuden edetessä tyypillisiä oireita ovat verenpaine, masennus ja sydänoireet. Terveydenhuollossa hoidetaan usein vain näitä oireita. Kuitenkin tärkeää olisi tunnistaa ja hoitaa läheisriippuvuus. Tämä on tärkeää siksikin, että läheisriippuvainen siirtää haitalliset toimintamallit lapsilleen.

Läheisten hoidon tarpeen arviointi ja hoito on aivan yhtä tärkeää kuin päihderiippuvuutta sairastavankin. Heidän hoitonsa ei saa olla riippuvainen siitä, lähteekö päihderiippuvuutta sairastava hoitoon tai toipuuko hän. On tärkeää, että myös läheiset pääsevät käsittelemään päihderiippuvuudesta heille itselleen aiheutuneet tunteet ja seuraukset.

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisten tulee tunnistaa ja ohjata läheisriippuvainen oikeaan hoitopaikkaan. Heidän tulee myös seurata läheisriippuvaisen tilannetta. Hoitavan ammattilaisen tulee olla sellainen, joka ymmärtää läheisriippuvuutta ilmiönä ja osaa ohjata läheisriippuvaisen toipumisen tielle. Hoito on kokonaisvaltaiseen toipumiseen tähtäävää, voimavarakeskeistä yhteisöllistä terapiaa ammattilaisen kanssa sekä vertaisryhmässä.

 

 Läheiset ja läheisriippuvuuden hoito:

OPAS PÄIHDERIIPPUVUUDEN JA LÄHEISTEN HOITOON s. 22

 

Läheiselläsi on oikeus hoitoon

Kokonaisvaltaisessa toipumiskeskeisessä hoidossa huomioidaan myös läheiset.

 

"Kun päihderiippuvainen hakeutuu hoitoon hänellä ja hänen läheisilleen tärkein tehtävä on keskittyä omaan toipumiseen. Siinä tilanteessa ei usein jaksa kyseenalaistaa viranomaisen tai hoitoa antavan tahon toimintaa lakisääteisten oikeuksien toteutumisesta.

Me tiedämme, mistä puhumme, sillä meillä potilasjärjestön toimijoilla on kaikilla oma toipumiskokemus joko päihderiippuvaisena tai läheisenä.

Liittymällä jäseneksi, tuet tällä hetkellä apua tarvitsevaa päihderiippuvaista ja hänen läheisiään toimintamme kautta"

 

Arvioitu päihderiippuvaisten määrä Suomessa vuonna 2020

 

350000

Työssäkäyvien osuus

10

% väestöstä

31314

Hoitojaksot vuodeosastoilla 2018

 Lähde: Päihdetilastollinen vuosikirja 2019

58

% alkoholiperäinen kuolemansyy ikäluokassa 30-54

 Lähde: Päihdetilastollinen vuosikirja 2019

Päihderiippuvuudesta voi toipua

JÄSENENÄ VOIT VAIKUTTAA SIIHEN, ETTÄ OIREIDEN HOITAMISEN SIJAAN KESKITYTÄÄN SAIRAUDEN HOITOON.

LIITY JÄSENEKSI

Yhteystiedot

Suomen Päihderiippuvaiset ry | puh. 044 9791 328 | info(at)paihderiippuvaiset.fi