Opas päihderiippuvuuden ja läheisten hoitoon
Suomen Päihderiippuvaiset ry:n julkaisu 2019
Copyright © Suomen Päihderiippuvaiset ry, 2019
Käypä hoito -suosituksissa ei ole tehty selkeää eroa päihteiden haitallisen käytön ja riippuvuuksien välillä. Näiden diagnoosien tarkastelu erikseen on kuitenkin tarpeen, koska niiden hoitolinjaukset eroavat toisistaan merkittävällä tavalla. Kun haitallinen käyttö on edennyt riippuvuusoireyhtymäksi, palaaminen päihteiden kohtuukäyttöön tai hallittuun viihdekäyttöön ei toimi. Tällöin sairaudesta toipumisen mahdollistaa ainoastaan luopuminen kokonaan kaikista päihteinä toimivista aineista*.

Tämän oppaan tavoitteena on lisätä ymmärrystä päihderiippuvuudesta sairautena ja sen vaikutuksista läheisiin. Opas tarjoaa tietoa päihderiippuvuuden diagnosointiin, hoitoon-ohjaukseen ja toimivan hoidon arviointiin. Omassa osiossaan käsitellään lääkeaineiden hyötyjä ja riskejä päihderiippuvuuden hoidossa. Koska päihdevieroituksista ja päihteiden liikakäytön aiheuttamien oireiden hoidosta löytyy kattavasti tietoa mainituissa Käypä hoito -suosituksissa, niitä ei käsitellä vaan tässä oppaassa keskitytään riippuvuudesta toipumiseen, siihen miten hoidossa päästään pysyvään ja kestävään abstinenssiin, kokonaisvaltaisesti päihteettömään ja terveeseen tilaan, remissioon.
Suomen Päihderiippuvaiset ry on päihderiippuvaisten ja heidän läheistensä valtakunnallinen potilasjärjestö
www.Suomen Päihderiippuvaiset.fi